بنا به در خواست مشتریان گرامی این واحد نسبت به تولید وعرضه پودرهای بند کشی در رنگهای متنوع ودر بسته بندی قوطی یک کیلویی وگالن ۵کیلویی تولید نموده است که بنا به درخواست مشتریان آماده عرضه می نماید