اتروپات شیمی در نظر دارد به کلیه افراد واجد شرایط نمایندگی فروش اعطا نمایند۰لذا کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی می توانند با تلفن های۶۶۰۰۸۳۲۴-۶۶۰۱۳۱۱۳ تماس بگیرند